محصولات ب م م به طور اختصاصی و تخصصی فقط برای افزایش درآمد، رشد و توسعه مدرسان و کسب و کارهای آموزشی، تهیه شده است.